§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych i reklamowych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawartych umów.
 2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.galia.net.pl oraz www.superdrukarnia.com przez firmę: AKK Marketing Services Anna Kuś, (zwanego dalej: „Sprzedawcą”), który jest właścicielem serwisu internetowego galia.net.pl oraz superdrukarnia.com (zwanego dalej: „serwisem”), a także jego administratorem.
 3. Dane Sprzedawcy: Nazwa firmy: AKK Marketing Services Anna Kuś, siedziba: ul. Wojewódzka 15A, 05-504 Złotokłos, NIP 1231518039, tel. +22 7372349, e-mail: [email protected].
 4. Produkty sprzedawane są przez sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym w Serwisie produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od sprzedawcy produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zamówień w serwisie zwane są dalej w treści niniejszego regulaminu „kupującymi”.

§ 2  Zasady działania serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Serwis prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, kontaktu email, oraz bezpośrednio, na podstawie niniejszego regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne i reklamowe tworzone na zamówienie dla kupującego. Produkty dostępne w serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości produktów oferowanych przez sprzedawcę są przedstawione na stronach internetowych serwisu.

§ 3 Warunki korzystania z serwisu, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem serwisu kupujący powinien otworzyć stronę www.galia.net.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie produktów wybrać interesujący go i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie serwisu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu treści regulaminu.
 3. Informacje podane przez kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego danych pozwalających na weryfikację kupującego i odbiorcy zamówienia.
 4. Przy każdym produkcie znajdują się dostępne opcje produktu, które kupujący wybiera. W zależności od wybranych parametrów produktu pojawia się cena produktu. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności kupujący potwierdzi złożenie zamówienia.
 5. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta za pośrednictwem serwisu oraz kontaktu email.
 6. Materiały do druku
  1. Materiały przesłane przez kupującego do wykonania zamówienia powinny być przygotowane według specyfikacji serwisu www.galia.net.pl. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego produktu.
  2. Serwis www.galia.net.pl  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez kupującego. Korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez kupującego, wykonujemy tylko po pisemnej (w formie email) deklaracji, po wykonaniu korekt pliki są akceptowane przez kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, serwis może odmówić realizacji zamówienia.
  3. Serwis www.galia.net.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez kupującego (informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego i złożeniu zamówienia, dokonaniu płatności, itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez kupującego, jak i przez sprzedawcę.
  4. Odpady poprodukcyjne, nadwyżki z produkcji są utylizowane przez firmę zajmującą się skupem makulatury i przetworzone do dalszego użycia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje kupującego, nie później niż w terminie 60 godzin od daty otrzymania zamówienia.
 8. Po podaniu przez kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: dane kupującego, opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów.
 9. Z chwilą otrzymania przez kupującego na wskazany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji, kupujący zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży objętych zamówieniem produktów.
 10. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania kupującego i podejmowania w jego imieniu zobowiązań.
 11. W przypadku zamówienia przez kupującego produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 12. Sprzedawca dostarczy produkt kupującemu w terminie wskazanym na stronie serwisu lub też – w przypadku produktów indywidualnych realizowanych na zamówienie kupującego – w terminie uzgodnionym z kupującym i wskazanym w przesłanej do kupującego korespondencji e-mail.
 13. Termin wysyłki produktu jest liczony:
  1. od momentu otrzymania przez kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku gdy płatność dokonywana jest w chwili odbioru produktu – gotówką kurierowi albo gotówką lub kartą płatniczą przedstawicielowi sprzedawcy.
  2. od momentu wpływu na konto sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za zamówienie przez kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez sprzedawcę (przelewem na konto).
  3. lub w przypadku płatności odroczonych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 14. Sprzedawca informuje że przy otrzymaniu przesyłki kupujący sprawdził zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń zamówienia w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 regulaminu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez kupującego.
 15. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na kupującego przechodzi prawo własności zamówienia oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzeń.
 16. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
 17. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z produktem przez kupującego, przesyłka jest zwracana do sprzedawcy na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący – pomimo nie odebrania zamówienia – jest zobowiązany także do zapłaty za zamówienia, którego odbioru kupujący odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień kupującego będącego jednocześnie konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z kupującym na numer telefonu podany przez kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 19:00.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  3. braku możliwości kontaktu z kupującym w sposób ustalony w § 3 regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  4. w przypadku opisanym w § 4 regulaminu
  5. nie przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w plikach wgranych przez kupującego.
 20. W przypadku, gdy sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

Sprzedawca informuje, że kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż: różnica w wymiarach prac wykonywanych przez sprzedawcę może wynieść do 3 mm, gdyż  tolerancja błędu krajarki wykorzystywanej przez sprzedawcę może wynieść do 3 mm, różnice  w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,5 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu.

Do druku kupujący może dostarczyć wzorzec kolorystyczny. Wzorzec kolorystyczny powinien być wykonany zgodnie z normą ISO 12647-7:2013. Jeżeli wydruk próbny nie będzie zgodny z wcześniej wymienioną normą zostanie uznany jako wzorzec poglądowy. Jeżeli kupujący dostarcza wzorzec będący wcześniejszą edycją druku, należy dodatkowo poinformować o: specyfikacji użytego surowca nakładowego, użyty rodzaj farb do druku, kolejność nakładania po sobie kolorów w druku, rodzaj rastra oraz użytej liniatury, specyfikację wykorzystanych form drukowych. W dostarczonym wzorze z poprzedniej realizacji powinny być zawarte pola kontrolne koloru, a sam wzór ze względu na utlenianie farb powinien być nie starszy niż 12 miesięcy. Jeżeli klient akceptuje kolory bezpośrednio podczas druku, podpisany arkusz wzorcowy może różnić się od arkusza drukowego o ± 0,2 D (gęstości optycznej). Standardowe gęstości optyczne stosowane w druku wynoszą:

Papier powlekany błyszczący:
Czarna: 1,80 ± 0,2
Cyan: 1,55 ± 0,2
Magenta: 1,55 ± 0,2
Żółta: 1,40 ± 0,2

Papier powlekany matowy:
Czarna: 1,45 ± 0,2
Cyan: 1,35 ± 0,2
Magenta: 1,35 ± 0,2
Żółta: 1,20 ± 0,2

Papier niepowlekany:
Czarna: 1,10 ± 0,2
Cyan: 1,05 ± 0,2
Magenta: 1,05 ± 0,2
Żółta: 0,95 ± 0,2

Jeżeli kupujący rezygnuje z akceptacji kolorów spotowych, kolory te zostaną porównane podczas druku z dostępnymi wzornikami koloru.

Druki uszlachetnione foliami, lakierami UV, lakierami dyspersyjnymi i offsetowymi zmieniają wydrukowane barwy i nie mogą być porównywane z drukiem bez uszlachetnień.

Ewentualne reklamacje zgłaszane z powyższych tytułów przez kupującego mogą nie zostać uznane przez sprzedawcę.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayPal, gotówką przy odbiorze osobistym.
 5. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu – gotówką kurierowi.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy,
reklamacje i gwarancja jakości

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: AKK Marketing Services Anna Kuś
ul. Wojewódzka 15a, 05-504 Złotokłos

„ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* 
– Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
– Adres konsumenta(-ów) ……………..
– Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
– Data ………………….” 
(*) niepotrzebne skreślić 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w ustępie 3 przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 3. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
 2. Reklamację należy na adres Sprzedawcy: AKK Marketing Services Anna Kuś, siedziba: ul. Wojewódzka 15A, 05-504 Złotokłos, [email protected].
 3. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres [email protected]. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 48h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
 6. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
 8. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Kupujący składa reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§ 6. Granice odpowiedzialności

 1. Drukarnia dołożyła wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w tym serwisie Internetowym były prawdziwe, rzetelne, sprawdzone oraz aktualne.
 2. Drukarnia Galia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub braki zawarte w informacjach serwisu oraz błędy wynikające z ich nieaktualności.
 3. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ponosi Użytkownik.
 4. Wszelka korespondencja przesyłana drogą elektroniczną w tym wyceny, kalkulacje oraz inne informacje nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do podjęcia komunikacji i zawarcia umowy. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez użytkownika wszystkich wyżej wymienionych zasad.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej serwisu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.galia.net.pl.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.